„Wspólne dzie­dzic­two łączy poko­le­nia Ziemi Gotyku”

          W pierw­szych tygo­dniach waka­cji, na tere­nie naszej gminy, odbyły się tere­nowe warsz­taty histo­ryczne oraz warsz­taty foto­re­por­tażu i two­rze­nia krót­kich fil­mi­ków.
W przed­się­wzię­ciu będą­cym czę­ścią pro­jektu pn. „Wspólne dzie­dzic­two łączy poko­le­nia Ziemi Gotyku” reali­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie LGD„Zie­mia Gotyku” wzięli udział człon­ko­wie naszej MRG: Julia Krupa, Mag­da­lena Dom­brow­ska, Jowita Szo­piń­ska, Nata­lia Mar­szał­kow­ska, Zuzanna Rygiel­ska, Ame­lia Jasiń­ska, Wik­to­ria Gołę­biew­ska i Monika Lubawiń­ska.
            Zaję­cia histo­ryczne pro­wa­dził dr Piotr Birecki – pra­cow­nik UMK, autor mono­gra­fii gminy Łubianka, nato­miast część poświę­coną foto­gra­fii pan Mar­cin Łau­kaj­tys – foto­re­por­ter.
Razem z panem Bireckim odby­li­śmy cie­kawą podróż, pod­czas któ­rej pozna­li­śmy dzieje rodzi­mych miej­sco­wo­ści i losy ludzi, któ­rzy two­rzyli nasze lokale dzie­dzic­two. Szcze­gól­nie odkryw­czy cha­rak­ter miały spo­tka­nia z zabyt­kami tj. pałac w War­sze­wi­cach, kościół w Bisku­pi­cach. Prze­kra­cza­jąc histo­ryczne progi, uświa­da­mia­li­śmy sobie, jak nie­wiele wiemy o miej­scach, które znaj­dują się tak bli­sko, a w naszych gło­wach dźwię­czało znane dobrze powie­dze­nie „Cudze chwa­li­cie, swego nie zna­cie …”
       Warsz­taty foto­re­por­tażu i two­rze­nia fil­mi­ków były kolejną waka­cyjną przy­godą odsła­nia­jącą kulisy two­rze­nia „dobrych zdjęć”. Już w pierw­szych chwi­lach pracy z apa­ra­tem, zda­li­śmy sobie sprawę, że foto­gra­fia to sztuka wyma­ga­jąca umie­jęt­no­ści, cier­pli­wo­ści, pasji i kre­atyw­no­ści. Jednym z wyzwań, przed którym stanęliśmy było nagranie filmiku. Praktyczne porady, których udzielał pan Łaukajtys pozwoliły nam spojrzeć na otoczenie „reporterskim okien” i odkryć podstawowe zasady montażu filmowego.
Poniżej znajdziecie fotorelację z warsztatów.

IMG_0109 Czytaj dalej „„Wspólne dzie­dzic­two łączy poko­le­nia Ziemi Gotyku””